Новости, размышления и просто полезная информация о наружной рекламе.

Договор на выполнения работ по размещению наружной рекламы

Договір на виконання робіт з розміщення реклами на рекламоносіях

 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙДІМЕДІА" , іменоване надалі Підрядник, в особі директора Давідчука Давіда Сергійовича, що діє на підставі статуту, з одного боку, та _____________________________ іменоване надалі Замовник, в особі _______________________, що діє на підставі статуту з іншого боку, надалі іменовані Сторони , уклали даний Договір про нижченаведене: 

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ:

Реклама - спеціальна інформація про осіб, продукцію, товари, роботи, що розміщується (експонується) у формі Рекламних матеріалів відповідно до Адресної програми.

Рекламний матеріал - зображення Реклами виготовлене на паперовій, вініловій, полімерній,  металевій або іншій основі, друкована продукція, аплікації, мальовані , світлові, електронні або інші зображення, у погодженому Сторонами форматі, які розміщуються (експонуються) на Рекламоносіях.

Рекламоносій - спеціально обладнані під об'єкт реклами конструкції - "біллборди", конструкції типу "призматрон",  крупноформатні конструкції, "брандмауери", арки, перетяжки, стенди, панно, установки з внутрішнім підсвічуванням, конструкції типу "сіти-лайт", "бэк-лайт", динамічні або пересувні рекламні конструкції, світлові установки на будинках, електронні табло, екрани, а також інші стаціонарні або тимчасові рекламні конструкції, що встановлені по конкретних адресах, належать Підряднику або знаходяться в його розпорядженні.

Рекламна кампанія - розміщення (експонування) реклами на Рекламоносіях, протягом визначеного періоду, відповідно до затвердженої Адресної програми, а також Технічне обслуговування Рекламоносіїв, відповідно до умов даного Договору.

Адресна програма – затверджений Сторонами додаток до Договору, що містить інформацію про місцезнаходження та тип Рекламоносіїв, період розміщення (дата початку, дата завершення), вартість розміщення (експонування)  та кількість Рекламоносіїв, наявність освітлення, назву рекламного сюжету, а також іншу узгоджену Сторонами інформацію.

Медіа-план - довгостроковий план використання Рекламоносіїв. 

Ротація реклами - зміна Замовником Рекламного матеріалу одного сюжету на Рекламний матеріал іншого сюжету або перенос Рекламного матеріалу з одного Рекламоносія на іншій в період проведення Рекламної кампанії.

Контрольний макет - оригінал-макет Реклами яка буде відтворена на Рекламних матеріалах, у форматі А4 або у електронному вигляді.

Фотозвіт – цифрове фотографічне зображення Рекламоносія з розміщеним на ньому Рекламним матеріалом в електронній або роздрукований на паперових носіях формі. 

Контролюючі інстанції - Антимонопольний комітет України; Державний комітет зі стандартизації, метрології і сертифікації і їхні територіальні органи; Міністерство охорони здоров'я України; органи контролю місцевих органів виконавчої влади; Державний комітет України по справах захисту прав споживачів; інші інстанції, уповноважені здійснювати контроль за розміщенням і змістом реклами.

Технічне обслуговування - здійснення контролю Підрядником за станом Рекламоносіїв і Рекламних матеріалів, недопущення відклеювання, від'єднання нанесеного рекламного зображення, усунення складок, патьоків, сторонніх надписів, відновлення висвітлення, а також застосування інших мір з метою підтримки Рекламного матеріалу і Рекламоносіїв у належному естетичному виді та у стані функціональної придатності.

Робочі дні - дні тижня з понеділка по п'ятницю включно, з 9-00 до 17-00 години, за винятком вихідних та святкових днів. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник приймає на себе зобов'язання виконувати роботи по розміщенню (експонуванню) реклами Замовника на Рекламоносіях, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботи Підрядника, згідно до умов і термінів даного Договору.

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. До початку Рекламної кампанії Сторони затверджують Адресну програму із вказівкою кількості Рекламоносіїв та їх типу, місцезнаходження, вартості розміщення (експонування) на кожному окремому Рекламоносії, описанням рекламного сюжету та періоду розміщення для кожної окремої Рекламної кампанії. Сторони не обмежують кількості Адресних програм, що можуть здійснюватися в рамках даного Договору. Дві і більш Адресних програм можуть реалізовуватися Сторонами одночасно. 

2.2. За зміст Рекламних матеріалів, що повинен відповідати вимогам  Закону України "Про рекламу", в повному обсягу відповідає Замовник.

2.3. У випадку перевірки Контролюючими інстанціями змісту Рекламних матеріалів Замовника, Замовник зобов'язаний надати Підряднику всю необхідну документацію що до сюжету Реклами.

2.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання договору Замовник зобов’язаний надати Підряднику Контрольний макет на узгодження. Підрядник узгоджує наданий Замовником Контрольний макет протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання від Замовника.

2.5. На основі узгодженого Контрольного макету Замовник виготовляє та не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до початку Рекламної кампанії зазначеної в Адресної програмі (дата початку) Замовник надає Підряднику Рекламні матеріали, з урахуванням положень п. 2.6 даного Договору. У випадку, якщо Замовник доручає Підряднику виготовити рекламні матеріали, він повідомляє про це Підрядника. Підрядник виготовляє рекламні матеріали після одержання передплати в порядку, визначеному п. 3.2. цього договору. 

2.6. У випадку використання Рекламних матеріалів - паперових постерів Замовник надає Підряднику не менш 20% додаткових паперових постерів, від загальної кількості, зазначеного в Адресній програмі, для реставрації і підклеювання рекламного зображення в процесі експонування, якщо загальна кількість рекламних площин використовуваних для розміщення постерів складає більш 5 (п'яти) штук. У випадку якщо Замовник не надав додаткові паперові постери, Підрядник звільняється від зобов'язань по належній якості розміщення (експонування) даних Рекламних матеріалів.

2.7. Розміщення рекламних матеріалів Замовника здійснюється Підрядником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту початку Рекламної кампанії, зазначеної в Адресній програмі (дата початок). У випадку, якщо кількість Рекламоносіїв, використовуваних у рамках однієї Адресної програми перевищує 20 (двадцять) одиниць, терміни розміщення Рекламних матеріалів узгоджуються Сторонами додатково.

2.8. Підрядник через 7 (сім) робочих днів з початку Рекламної кампанії, надає Замовникові Фотозвіт, що підтверджує факт і якість розміщення Рекламних матеріалів. У випадку, якщо кількість Рекламоносіїв, використовуваних у рамках однієї Адресної програми перевищує 20 (двадцять) одиниць, терміни надання Фотозвіту узгоджуються Сторонами додатково. Якщо розміщення Рекламного матеріалу здійснюється більш одного місяця - Підрядник надає Фотозвіт Замовникові до 10 (десятого) числа кожного місяця. 

2.9. Фотозвіт містить по одному фотографічному зображенню кожного Рекламоносія, зазначеного в Адресній програмі, середнього і ближнього ракурсу, зняте у світлий час доби, а при наявності освітлення Рекламоносія - додатково одне фотографічне зображення середнього ракурсу, зняте в темний час доби. Фотозвіт направляється Замовнику на електронну адресу ________________. Якщо протягом зазначеного у п. 2.7. цього договору строку Замовник не заявить обґрунтованих претензій в письмовій формі, фотозвіт є отриманим вчасно та в необхідному обсягу та належної якості.

2.10. Ротація Рекламних матеріалів Замовника виконується  без додаткової оплати не частіше одного разу в 30 календарних днів. Додаткова ротація Рекламних матеріалів Замовника виробляється за додаткову плату відповідно до умов п.3.2. даного Договору.

2.11. По факту завершення Рекламної кампанії, згідно, затвердженої Адресної програми, повноважні представники Сторін підписують Акт виконаних робіт. Акт виконаних робіт направляється Підрядником Замовнику на адресу, вказану в цьому договорі, протягом тридцяти календарних днів з моменту закінчення періоду розміщення реклами. Замовник, в разі відсутності претензій по виконаним Роботам, зобов'язаний протягом семи календарних днів з моменту отримання Акту виконаних робіт підписати його і один екземпляр направити на адресу Підрядника, вказану в цьому договорі. Замовник беззастережно погоджується з тим, що якщо він протягом семи календарних днів з моменту отримання Акту виконаних робіт не заявить обґрунтованих претензій в письмовій формі щодо виконаних робіт, то це буде розглядатися як однозначна згода Замовника з тим, що роботи виконані Підрядником своєчасно, в повному обсягу і належним чином. 

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) РОБІТ.  ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Ціна робіт Підрядника по проведенню Рекламної кампанії складається з кількості Рекламоносіїв, і вартості розміщення Реклами на кожному окремому Рекламоносії, що включені в Адресну програму. Погоджена сторонами ціна робіт вказується в Адресній програмі та в рахунку Підрядника та  дійсна тільки для конкретної Рекламної кампанії в період її реалізації. Ціна робіт Підрядника може бути змінена у випадку збільшення цін на оренду землі або в інших випадках, про що Підрядник повинен не пізніше, як за один місяць до зміни ціни повідомити Замовника. У разі згоди Замовника зі зміненою ціною, сторони підписують Адресну програму у новій редакції. В іншому випадку договір є розірваним після сплину одного місяця.

3.2. Замовник зобов'язаний здійснити передоплату ціни робіт розміщення Реклами, в повному обсягу протягом 5 (п'яти)  банківських днів після підписання Адресної програми на підставі рахунка, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з початку Рекламної кампанії, зазначеної в Адресній програмі (дата початку). Якщо Підрядник виготовляє Рекламні матеріали, Замовник зобов’язаний сплатити ціну виготовлення Рекламних матеріалів на підставі рахунку протягом трьох днів з моменту отримання рахунку. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів, у сумі , зазначеній в рахунку, на поточний рахунок Підрядника. Підписання адресної програми є підтвердженням отримання рахунку на оплату. У випадку, якщо адресна програма діє більш, ніж один місяць, Замовник зобов’язаний сплатити ціну робіт за один місяць рекламної кампанії, що зазначена в адресній програмі, в порядку 100% передплати до початку місяця, в якому буде проведена Рекламна кампанія, але у будь-якому випадку не пізніше 05 числа місяця, в якому буде проводиться рекламна кампанія.

3.3. Вартість робіт з додаткової Ротації реклами вказується в окремих рахунках Підрядника. Оплата рахунків за додаткову Ротацію здійснюється Замовником на умовах 100% передплати. 

3.4. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються у гривнях України. День виконання зобов'язань по платежах, вважається день зарахування суми платежу на поточний рахунок Підрядника.

3.5. У разі необхідності Підрядник направляє Замовнику акти звірки взаємних розрахунків. Замовник зобов'язаний підписати акт звірки взаємних розрахунків протягом 10 днів з моменту його направлення Підрядником або в цей же строк надати мотивовані заперечення. У випадку, якщо Підрядник у зазначений термін не отримає підписаний акт звірки взаємних розрахунків або мотивовані заперечення до нього - акт вважається узгодженим Замовником, а суми розрахунків - підтвердженими.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Погоджувати і затверджувати Адресні програми.

4.1.2. Здійснювати Ротацію Рекламних матеріалів протягом усього терміну проведення Рекламної кампанії. 

4.1.3. Інформувати Підрядника про виявлені недоліки стану Рекламних матеріалів і Рекламоносіїв.

4.1.4. Здійснювати контроль за виконанням умов даного Договору, у тому числі здійснювати контрольні перевірки (моніторинг) стану Рекламних матеріалів і Рекламоносіїв.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1. Забезпечити відповідність переданої реклами загальноприйнятим етичним нормам і достовірність викладених у ній фактів. Замовник гарантує відповідність реклами чинному Законодавству України та супровід реклами попереджувальними написами у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Передачею замовлення Замовник підтверджує передачу Підряднику всіх прав, необхідних для розміщення реклами. 

4.2.2.Вчасно та в повному обсязі, керуючись умовами п. 3.2., 3.3. даного Договору, здійснювати оплату робіт Підрядника.

4.2.3. Вчасно надавати Підряднику контрольний макет та Рекламні матеріали для розміщення на Рекламоносіях. 

4.2.4. Не робити самостійного розміщення Рекламних матеріалів на Рекламоносіях, наданих Підрядником, у рамках Адресної програми.

4.2.5. Не робити самостійного ремонту або технічного обслуговування Рекламоносіїв, наданих Підрядником, у рамках Адресної програми.

4.2.6. По першій письмовій вимозі Підрядника, надати всю необхідну документацію у відношенні сюжету Реклами, відповідно до Закону України "Про рекламу", а так само відповідно до умов даного Договору. 

4.2.7. Приймати виконані роботи Підрядника на підставі Акта виконаних робіт.

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Залучати субпідрядників для виконання робіт за цим договором.

4.3.2. Пропонувати Замовникові Рекламоносії для використання в Адресній програмі. 

4.3.3. Вимагати оплати Рекламної кампанії Замовником вчасно та у повному обсязі згідно умов п.3.2., 3.3. даного Договору. 

4.3.4. Вимагати у Замовника всю необхідну документацію у відношенні сюжету Реклами, відповідно до Закону України "Про рекламу".

4.3.5. Вимагати своєчасного надання Контрольного макету та Рекламних матеріалів для реалізації Адресної програми або Ротації сюжету відповідно до умов та строків даного Договору.

4.4. Підрядник зобов'язується:

4.4.1. Прийняти в Замовника Рекламні матеріали, якщо вони відповідають вимогам законодавства України. 

4.4.2. Розмістити Рекламні матеріали Замовника на Рекламоносіях, відповідно до затвердженої Адресної програми, і надати Фотозвіт про їх розміщення відповідно до умов даного Договору. 

4.4.3. Усовувати виявлені недоліки Рекламних матеріалів або Рекламоносіїв, з моменту їхнього виявлення або одержання письмового повідомлення від Замовника. 

4.4.4. Не робити Ротацію Рекламного матеріалу без попереднього письмового узгодження з Замовником.

4.4.5. Після завершення Адресної програми, відобразити її результати в Акті виконаних робіт.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник несе повну відповідальність за зміст Рекламних матеріалів та зв'язаної з ними документації, наданих Підряднику відповідно до умов даного Договору. У випадку накладення фінансових санкцій або притягнення до іншої відповідальності Підрядника у зв'язку із сюжетом або фактичним змістом реклами Замовника контролюючими та/або правоохоронними органами, Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання вимоги Підрядника, сплатити вартість сплачених Підрядником фінансових санкцій та/або адміністративних штрафів. До вимоги Підрядник зобов’язаний надати документи, що підтверджують нарахування та сплату Підрядником фінансових санкцій та/або адміністративних штрафів.

5.2. Підрядник не несе відповідальності за неправомірне або несумлінне використання Замовником товарного знаку, логотипа, імені, інших немайнових прав або авторських прав які належать третім особам. У випадку не сплати або не своєчасної сплати ціни виготовлення Рекламних матеріалів, Підрядник не несе відповідальності за несвоєчасний початок Рекламної кампанії.  

5.3. При наявності рішення Контролюючих інстанцій про порушення Замовником законодавства про рекламу, Підрядник припиняє розміщення (експонування) Рекламних матеріалів Замовника, по яких виявлене порушення, про що письмово повідомляє Замовника, при цьому вартість робіт Підрядника, а так само вартість використаних Рекламних матеріалів не підлягає компенсації. 

5.4. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження переданого йому Рекламного матеріалу, за винятком випадків, крадіжки Рекламного матеріалу або його навмисного псування.

5.5. Підрядник не несе гарантійних зобов'язань і відповідальності за якість та технічні характеристики виготовлених і наданих Замовником Рекламних матеріалів. 

5.6. Підрядник несе відповідальність за Технічне обслуговування, підтримку Рекламоносіїв та Рекламних матеріалів у належному естетичному виді та у стані функціональної придатності протягом всього періоду Рекламної кампанії.

5.7. Підрядник не несе відповідальності за відсутність підсвічування Рекламоносіїв через аварії або несправності в мережах освітлення. У даних випадках Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника, надавши підтверджуючі документи.

5.8. У випадку порушення Підрядником строків початку Рекламної кампанії, строків усунення виявлених недоліків (псування) Рекламного матеріалу, порушення термінів Ротації Рекламних матеріалів, Замовник має право вимагати від Підрядника компенсації за своїм вибором, у виді:

5.8.1. Надання додаткового часу експонування Рекламного матеріалу, тривалість якого визначається кількістю календарних днів, у плині яких мало місце порушення.

5.8.2. Повернення вартості розміщення (експонування) за період порушення, на Рекламоносіях, де мало місце порушення.

5.9. Претензії Замовника в зв'язку з неякісним експонуванням Рекламних матеріалів повинні бути представлені до закінчення терміну Рекламної кампанії в писемній формі і підтверджені фотоматеріалами.

5.10. У випадку відмови Замовника цілком або частково від здійснення погодженої Сторонами Адресної програми, Замовник виплачує Підряднику наступні штрафні санкції:

5.10.1.  50% від вартості - якщо Адресна програма скасовується в період від 30 (тридцяти) до 20 (двадцяти) робочих днів до моменту початку рекламної кампанії (дата початку).

5.10.2.  75% від вартості - якщо Адресна програма скасовується в період від 20 (двадцяти) до 5 (п'яти) робочих днів до моменту початку рекламної кампанії (дата початку).

5.10.3. 100% вартості - якщо Адресна програма скасовується менш чим за 5 (п'ять) робочих днів до моменту початку рекламної кампанії (дата початку ), а так само в процесі реалізації Адресної програми.

Відмова Замовника повинна бути зроблена в письмовій формі.

5.11. У випадку порушення строків розміщення реклами (експонування) з вини Замовника (несвоєчасне надання Рекламних матеріалів, сплати рахунків та інше) сума оплати залишається незмінної відповідно до виставленого Підрядником Рахунку, а період експонування не продовжується.

5.12. Якщо Замовник відмовляється від розміщення Рекламного матеріалу, період розміщення якого здійснюється більш одного місяця, Замовник зобов’язаний відшкодувати Підряднику збитки в розмірі ціни робіт за один місяць Розміщення реклами протягом 2-х робочих днів з моменту отримання вимоги Підрядника.

5.13. У випадку не дотримання Замовником строків оплати, що зазначені у п.3.2., 3.3. цього Договору, Замовник протягом 2-х робочих днів з моменту отримання вимоги Підрядника, зобов'язаний оплатити Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний календарний день прострочення протягом всього часу прострочення, також відповідно до ст. 625 ГК України 24% річних від простроченої суми протягом всього часу прострочення, за користування грошовими коштами Підрядника, починаючи з дня початку прострочення включаючи день фактичної оплати (зарахування на банківський рахунок Підрядника) суми заборгованості. Крім вищезазначених пені та річних у випадку прострочення платежу строком понад 30 календарних днів, Замовник зобов'язаний оплатити додатково штраф у розмірі 10% від простроченої суми. Нарахування пені і штрафу за прострочення оплати за договором припиняється через двадцять чотири місяці з дня, коли грошове зобов'язання мало бути виконано.

5.14. Підрядник не несе відповідальності за порушення строків розміщення реклами у випадку порушення строку оплати розміщення реклами, встановленого п. 3.2. договору або строків надання рекламних матеріалів та/або макету Замовником. 

5.15. Якщо розміщення рекламних матеріалів не можливо з об’єктивних причин, що не залежать від волі Замовника або Підрядника, передплата підлягає поверненню протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту одержання вимоги Замовника в письмовій формі.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Зміни в Адресній програмі з причин, що не залежать від Підрядника можливі в наступних випадках:

Зміна містобудівної ситуації; Реконструкція місця розміщення Рекламоносія; Проведення дорожніх,  ремонтних  або ремонтно-будівельних робіт; Ушкодження або знищення Рекламоносія у наслідку дорожньо-транспортного випадку або акта вандалізму; Коли рішенням органів влади на Рекламоносіях, включених в Адресну програму, розміщується соціальна реклама; Іншим випадкам, що не залежать від волі Підрядника.

6.2. Підрядник, за узгодженням із Замовником, надає йому один з видів компенсації, а саме:

6.2.1. Розміщує рекламу Замовника на інших Рекламоносіях, зі збереженням формату і загальної кількості місць, погоджених в Адресній програмі.

6.2.2. Робить повернення коштів, що надійшли від Замовника як оплату робіт Підрядника, за час експонування на кожнім з Рекламоносіїв, де експонування було достроково припинене за зазначеними вище причинами. 

6.3. Підрядник з обов'язковим повідомленням Замовника вправі призупинити і перенести поклейку паперових постерів і монтаж Рекламних матеріалів при наступних погодних умовах:

Зниження температури атмосферного повітря нижче мінус 10 (десять) градусів по Цельсію; Наявність вітру швидкістю більш 10 (десяти) метрів за секунду; Наявність зливових дощів; Наявність сильного снігопаду; Інших несприятливих атмосферних явищах.

6.4. При використанні в рамках Адресної програми рекламних конструкцій типу "призматрон", а також динамічних і пересувних Рекламоносіїв з використанням механізмів, Підрядник вправі призупинити розміщення (експонування) Рекламних матеріалів, для можливої технологічної та технічної профілактики на термін до 48 (сорока восьми) годин. Підрядник зобов'язаний проінформувати Замовника, про дане припинення, а Замовник не може пред'являти претензій Підряднику в цьому зв'язку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, що з'явився наслідком обставин нездоланної сили. 

7.2. Під терміном "обставини нездоланної сили" Сторони мають на увазі надзвичайні події або обставини, що не могли бути передбачені і відвернені Сторонами а саме: стихійні лиха (пожежі, повені землетруси, зсуви і т.п.); несприятливі погодні умови стихійного характеру; дорожні інциденти; акти вандалізму;військові маневри і бойові дії; нормативні акти, видані органами законодавчої і виконавчої влади України, у тому числі рішення місцевих органів влади (органів місцевого самоврядування); аварії в електричних мережах і відсутність електроенергії в таких мережах з іншої причини, не зв'язаної з Підрядником, якщо такі обставини перешкоджають виконанню умов даного Договору.

7.3. Дія форс-мажорних обставин підтверджується висновком Торгово-промислової палати або документом іншого повноважного органа місцевої виконавчої влади.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.  Договір діє протягом трьох років з моменту його підписання обома сторонами, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Моментом підписання цього Договору (його доповнень, додатків, змін) вважається дата, зазначена в їх преамбулі.

8.2. Якщо по закінчені строку дії дійсного договору жодна із сторін не заявила про його припинення, він вважається пролонгованим на той же строк та на тих же умовах.

8.3. Після підписання Сторонами даного Договору, усі попередні угоди, переговори та переписка, як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються предмета даного Договору втрачають силу.

8.4. Кожна зі Сторін приймає на себе зобов'язання зберігати конфіденційність у відношенні всієї технологічної і комерційної інформації, отриманої в результаті виконання умов даного Договору, за винятком інформації, яка подається третім особам, відповідно до вимог чинного законодавства..

8.5. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.6. Усі суперечки, що виникають між Сторонами в ході виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди між Сторонами, суперечка передається на розгляд у Господарський суд, відповідно до діючого законодавства України.

8.7. Даний Договір складений українською мовою на 5 (п'яти) сторінках, у двох ідентичних екземплярах які мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної зі Сторін Договору. Особи, що підписали цей договір, мають необхідні для цього повноваження.

8.8. Додаткові угоди, Адресні програми, Медіа-плани, Протоколи узгодження ціни, Акти виконаних робіт, а також інші доповнення і зміни до даного Договору, підписані повноважними представниками Сторін і скріплені печаткою є невід'ємною частиною даного Договору.

ТОВ "АЙДІМЕДІА" - резидент, який  є платником податку на прибуток за основною ставкою, встановленою п. 151.1. ст. 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового Кодексу.

8.9. При укладенні цього договору сторони обмінюються належним чином завіреними копіями наступних документів:

Юридичні особи: свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписки з ЄДРПОУ; свідоцтва платника ПДВ та / або платника єдиного податку; наказ (протокол, довіреність), що підтверджують повноваження особи, що підписує договір.

Фізичні особи-підприємці надають належним чином завірені копії таких документів: паспорта (перший лист, фото, реєстрація); довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; свідоцтва про державну реєстрацію або витягу з ЄДРПОУ; довідки статистики або іншого документа, в якому вказані види діяльності, свідоцтва платника ПДВ та / або свідоцтво платника єдиного податку.

8.10. Замовник надає згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, а Підрядник повідомляє про обробку отриманих персональних даних та початок їх до бази даних «Контрагенти» та зобов’язується обробляти дані з дотриманням вимог законодавства України. Сторони погодилися, що персональні дані фізичних осіб, що стали відомими Сторонам в процесі виконання цього Договору, будуть використовуватися виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК: ТОВ “АЙДІМЕДІА”

Юридична адреса: 65062, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 60 Д

в АТ "Укрексімбанк"

МФО 322313

IBAN UA323223130000026001000000095

ЄДРПОУ  38770187

№ свід 200135360

ІПН 387701805663

Директор___________________________ Давідчук Д. С.

ЗАМОВНИК: Тут будет название Вашего предприятия)

 

 

Свяжитесь с нами

Оставьте вашу заявку, мы свяжемся с вами через 15 минут